Algemene-Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op op alle offertes van INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst.

2. Alle offertes van INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts geldig gedurende de periode dewelke expliciet wordt vermeld op de offerte. Bij gebreke van vermelding van een expliciete optieperiode is de offerte geldig gedurende een beperkte periode van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum.

3. De in de offerte of overeenkomst voorziene leveringstermijnen worden louter aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend. De opgegeven leveringstermijn neemt slechts een aanvang na ontvangst van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht en na betaling van het totaalbedrag. Deze termijnen kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.

4. Alle facturen zijn contant of per overschrijving betaalbaar.
Voor iedere op de vervaldag niet betaalde rekening zal, te rekenen vanaf deze vervaldag, van uwentwege en zonder aanmaning, een intrest van 1 % per maand worden aangerekend. Indien men juridisch ongerechtvaardigd in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag, zal de schuld bovendien met 10 % van het bedrag der factuur worden verhoogd, met een minimum van 25 euro, ten titel van contractueel schadebeding, van rechtswege en zonder aanmaning opeisbaar zijnde, zonder het recht van de schuldenaar te ontnemen bedingen en termijnen aan het gerecht te vragen op basis van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

5. In de mate dat de opdrachtgever enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met deze overeenkomst, alsook met alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen. Tevens houdt INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden.

6. De levering van goederen/producten gebeurd door een externe partij. INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele zichtbare schade na levering.

Goederen en materialen blijven eigendom van externe partij tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen (in hoofdsom en accessoria). INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU heeft het recht van de opdrachtgever zekerheid te eisen ten aanzien van de nakomingen van zijn verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de gevraagde garanties te geven, heeft INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen lastens de opdrachtgever.

7. Alle klachten betreffende de staat van de geleverde goederen, de uitgevoerde werken, alsook betreffende de facturen dienen, om geldig te zijn, binnen de 48 uur na de levering, respectievelijk na de ontvangst, ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven aan INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU, met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de betreffende werken en materialen zijn gefactureerd.

8. Wat betreft de geleverde materialen, is de waarborg van INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU beperkt tot de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten van de materialen verleend worden. Alleszins zal de waarborg zich steeds beperken tot de herstelling of de vervanging van de onderdelen. Elke vorm van gevolgschade en andere rechtstreekse en onrechtstreekse schade kan niet gevorderd worden. De waarborg vervalt indien de geleverde en geplaatste materialen
oneigenlijk gebruikt worden en niet onderhouden worden zoals het een goed huisvader betaamt. Eveneens vervalt de waarborg indien er wijzigingen worden aangebracht, herstelling door een derde of vervanging door niet originele elementen.
Voor het overige, kan INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, in geval van opzet of indien een verbintenis niet werd uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU is alleszins beperkt tot herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die wordt geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade.

9. In geval van overmacht of toeval bevrijdt INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen.

10. In geval van annulatie of weigering van de opdrachtgever tot aanvaarding van de bestelling behoudt INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minstens 30% van de totale verkoopprijs/aannemingsprijs, onder voorbehoud van INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU om een hogere schadevergoeding te vorderen. De opdrachtgever is evenwel gehouden tot betaling van de volledige verkoopprijs, alvorens INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU kan overgaan tot de productie, bestelling of plaatsing van bestelde goederen.

11. De opdrachtgever verklaart de lokalen, waarin de werken zullen uitgevoerd worden, voorafgaandelijk te ontruimen. De opdrachtgever zal instaan voor het zorgvuldig afdekken en opbergen van de aanwezige goederen, meubelen en huisraad. Eventuele beschadigingen, te wijten aan een gebrekkig uitvoeren van deze voorbereidende werken, vallen dan ook uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, zodat de opdrachtgever INTERIEURARCHITECT CHANTAL DUCHATEAU desbetreffend algeheel vrijwaart.

12. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen partijen in uitvoering van onderhavige overeenkomst, zowel wat betreft de interpretatie als de uitvoering ervan, zal uitsluitend onderworpen worden aan de Rechtbanken waarvan de afdelingen in Tongeren zijn gevestigd (Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, dan wel Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren).

Het Belgisch recht is van toepassing.